Общинска избирателна комисия Разлог


РЕШЕНИЕ
№ 135
Разлог, 11.03.2022

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Красимир Иванов Герчев като Кмет на Община Разлог

С писмо изх.№ЦУ-01-14037#3/11.02.2022г. КПКОНПИ е уведомил ОИК Разлог, че с Решение №1023/03.02.2022г. по адм.д. №7755 по описа на ВАС, шесто отделение за 2021г., ВАС е отменил частично решение 952/01.06.2021г. на АС-Благоевград по адм.д. №134 по описа за 2021г. и е потвърдил решение №РС-429-20-122/21.12.2020г. на КПКОНПИ в частта му, в която са установени два конфликта на интереси по отношение на Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог за мандати 2015-2019г. и 2019-2023г., за извършени от него нарушения по чл.8, изр.първо от ЗПУКИ /отм/ и по чл.58, изр. Първо от ЗКОНПИ и е отхвърлил в тази част жалбата на Герчев.

Съгласно чл.80, ал.1 от ЗПКОНПИ, установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване на длъжност, освен когато в КРБ е предвидено друго.

Съгласно чл.42, ал.2 от ЗМСМА и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК – т.3.1, буква „м“, обстоятелствата по ал.1 се установяват със съответните документи, издадени от компетентните органи.  В тази връзка ОИК Разлог е постановил Решение № 133/24.02.2022 г. да се изискат от КПКОНПИ да представи заверени преписи от Решение №1023/03.02.2022г. по адм.д. №7755 по описа на ВАС, шесто отделение за 2021г., и Решение 952/01.06.2021г. на Административен съд-Благоевград

В изпълнение на това решение на ОИК – гр. Разлог, на 11.03.2022г. е получено писмо с изх.№ ЦУ-01-140374/10/ от 08.03.2022 г., от КПКОНПИ, наш вх.№ 210/11.03.2022 г., ведно с приложени заверени преписи на писмо от Председателя на Административен съд Благоевград, по адм.д. № 134/2021г., Решение 952/01.06.2021г. на Административен съд-Благоевград по административно дело №134 по описа за 2021г. и Решение №1023/03.02.2022г. по административно дело №7755 по описа на ВАС, шесто отделение за 2021г.

Комисията констатира, че приложените към писмото от КПКОНПИ заверени преписи от решения са в изпълнение на решението на ОИК – гр. Разлог и отговарят на изискванията на чл. 42, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК. Решението на ВАС, с което се установява конфликт на интереси е влязло в сила на 03.02.2022г.

Постъпило е и уведомление от инж.Красимир Герчев - Кмет на Община Разлог, с което моли да не бъде приемано решение за прекратяване на правомощията му като Кмет на Община Разлог, поради обстоятелството, че същият е депозирал молба за отмяна на влязло в сила Решение №1023/03.02.2022г. по административно дело №7755 по описа на ВАС, шесто отделение за 2021г., ведно с извлечение /първа и последна страница/ от молбата с доказателства за постъпването й в съда.

Подадената молба за отмяна на влязлото в сила решение на ВАС, за което ни уведомява Кмета на Община Разлог инж.Красимир Герчев, няма отношение към прекратяването на правомощията му и започналата в ОИК процедура по предсрочно прекратяване на пълномощията му. ОИК действа при обвързана компетентност и при установен конфликт на интереси от съда с влязъл в сила съдебен акт, следва да приложи разпоредбата на чл.42 ал.1, т.11 от ЗМСМА, като прекрати предсрочно пълномощията на кмета. Комисията счита, че молбата за отмяна на влязло в сила решение не спира изпълнението на вече влязлото в сила решение на ВАС за наличие на установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.

Предвид горното, комисията счита, че са налице предпоставките за гласуване на решение за прекратяване предсрочно правомощията на Красимир Герчев като Кмет на Община Разлог.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1, вр. с чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК и при спазване на законно установения кворум, Общинска избирателна комисия Разлог взе следното

РЕШЕНИЕ №135 / 11.03.2022 Г.

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на инж. КРАСИМИР ИВАНОВ ГЕРЧЕВ, ЕГН **********, като Кмет на Община Разлог, обявен за избран с Решение № 114/28.10.2019 г. на ОИК- Разлог.

ОБЕЗСИЛВА издаденото Удостоверение от ОИК- Разлог под № 522 /13.11.2019 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Благоевград по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Зам. председател: Мария Иванова Прешелкова

Секретар: Любомир Василев Влайн

* Публикувано на 11.03.2022 в 21:44 часа

Календар

Решения

  • № РЕШЕНИЕ № 139 / 20.07.2022

    относно: прекратяване пълномощията на общинския съветник Никола Димитров Колчев, необявяване за избран на следващия в листата кандидат Соня Данчова Крънчева и обяваване на избран на другия по ред в листата на ПП ГЕРБ - Радослава Василева Иванова.

  • № 138 / 31.05.2022

    относно: констатиране прекратяването пълномощията на общинския съветник Александър Огнянов Крайнов и обявяване за избран на следващия в листата кандидат

  • № 136 / 01.04.2022

    относно: Уведомяване за в бъдеще на членовете на ОИК-Разлог за заседанията на комисията

всички решения